ქ.მ.III.8. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია მიკროტექსტების წაკითხვა და გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს ხშირად გამოყენებული სავარჯიშოების მარტივ ინსტრუქციებს;
  • გადაჭრის საკითხავ ამოცანებს არასიტყვიერ საშუალებებზე დაყრდნობით (მაგ., იპოვე, რომელი წინადადება შეესატყვისება ნახატს; ააკავშირე წარწერა ნახატთან; მონიშნე, მოცემული ნახატიდან რომელს შეესაბამებეს ტექსტი; რომელი ინფორმაცია არ არის სწორი; შემოხაზე სწორი ვარიანტი; დაასრულე ნახატი ტექსტის მიხედვით; იპოვე, რა შეცდომა დაუშვა მხატვარმა; დანომრე სურათები და სხვა);
  • ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას მარტივი საკითხავი ამოცანის გადასაჭრელად (მაგ., ტექსტის მიხედვით შესასრულებელი საკითხავი ამოცანა: მონიშნე სათანადო უჯრა ცხრილში; უპასუხე შეკითხვებს და სხვა).

resources