ქ.მ.III.3. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის აღწერითი ხასიათის ტექსტის გაგება.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს აღწერილ პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს და აკავშირებს მას შესაბამის ნახატთან;
  • ამოიცნობს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით (ადგილმდებარეობა, მოქმედება, რაოდენობა, ნიშან-თვისებები... მაგ., კბილებიანი ვეშაპი საშიში ცხოველია; ვეშაპი წყალში ცხოვრობს; ულვაშიანი კაცი დგას გიას გვერდით  და სხვა) და მიუთითებს/ შემოხაზავს/განასახიერებს მას.

resources