ქ.მ.II.8. (EN)

Grade II

მოსწავლეს  შეუძლია ქართულის, როგორც მეორე ენის ბგერების, ჟღერადობების, ინტონაციების სწორად წარმოთქმა.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სწორად წარმოთქვამს ქართული ენისათვის დამახასიათებელ ბგერებს;
  • სწორად და გარკვევით წარმოთქვამს ნაცნობ სიტყვებს, ფრაზებს, ენის გასატეხებს;
  • ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებსა და სცენებს;
  • ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციებს, რიტმებს, ბაძავს პერსონაჟების ხმის ტემბრს;
  • ზეპირად კითხულობს ლექსებს, გათვლებს, ასრულებს სიმღერებს;
  • ლექსის/სიმღერის შინაარსს ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას (ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს);
  • იმეორებს მასწავლებლის მიერ წარმოთქმულ ბგერებს, სიტყვებს, მოკლე ფრაზებს, ენის გასატეხებს;
  • ტექსტების შინაარსს ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას (მიმიკას, ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს).

resources