ქ.მ.II.7. (EN)

Grade II

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • განარჩევს მსგავსი ჟღერადობის სიტყვებს, მარცვლებს;
  • სიტყვას ყოფს მარცვლებად და პირიქით, მარცვლებს ამთლიანებს   

სიტყვებად;

  • ამოიცნობს იმ სიტყვებს, რომლებშიც შედის წინასწარ მითითებული

მარცვალი;

  • მოსმენილ მარტივ წინადადებაში გამოყოფს სიტყვებს და სიმბოლური

ნიშნით აღნიშნავს მათ რაოდენობას (მაგ., ბიჭი ბურთს თამაშობს – სამი  

ხაზი:  ------    --------------   ------------);

  • სურათებით წარმოდგენილ ან მასწავლებლის მიერ ჩამოთვლილ სიტყვებში

ამოიცნობს იმ სიტყვებს, რომლებიც იწყება/მთავრდება წინასწარ

მითითებული ბგერით;

  • სურათებით წარმოდგენილ ან მასწავლებლის მიერ ჩამოთვლილ სიტყვებს

აჯგუფებს თავკიდურა ბგერის მიხედვით;

  • სიტყვებს შლის ბგერებად, ბგერებს ამთლიანებს სიტყვებად;

resources