ქ.მ.II.20. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია გარკვეული საყრდენების დახმარებით მარტივი ყოფითი მიკროტექსტების წერა.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ავსებს საკუთარ გაკვეთილების ცხრილს;
  • ავსებს ტექსტში ნაკლულ ინფორმაციას;
  • სათანადოდ იყენებს სასვენ ნიშნებს წინადადების ბოლოს.

resources