ქ.მ.II.18. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია ნაწერიდან ან ნაბეჭდიდან ასოების, სიტყვების, მოკლე წინადადებების გადაწერა.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • აღწერს კონკრეტული ასოს ზედა/ქვედა/შუა ნაწილებს;
  • ხელის სწორი მოძრაობით გამოწერს  ანბანის ასოებს;
  • იცავს ორხაზოვან სისტემაში ასოთა განლაგების პრინციპს;
  • ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადაწერს მარცვლებს, სიტყვებს, წინადადებებს;
    • ასრულებს სახალისო აქტივობებს კითხვაში ნასწავლი სიტყვებისა და ასოების გამოყენებით (კროსვორდის შევსება; ნახატის მიხედვით წინადადების დასრულება: ნიკას უყვარს . . . ; სიის შედგენა და სხვა);
    • წერს  ორთოგრაფიულად დამახსოვრებულ  სიტყვებს.

resources