ქ.მ.II.14. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია მიკროტექსტების წაკითხვა და გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს ხშირად გამოყენებული სავარჯიშოების მარტივ ინსტრუქციებს;
  • გადაჭრის საკითხავ ამოცანებს არასიტყვიერ საშუალებებზე დაყრდნობით (მაგ., იპოვე, რომელი წინადადება შეესატყვისება ნახატს; ააკავშირე წარწერა ნახატთან; შემოხაზე სწორი ვარიანტი; დაასრულე ნახატი ტექსტის მიხედვით და სხვა);
  • ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას მარტივი საკითხავი ამოცანის გადასაჭრელად (მაგ., მონიშნე სათანადო უჯრა ცხრილში და სხვა).

resources