ქ.მ.II.12. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენაში დამუშავებული ტექსტების წაკითხვა.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს ნაცნობ სიტყვებს (პერსონაჟის სახელები, ერთი სემანტიკური ველის სიტყვები, მაგ., ცხოველები და სხვა);
  • აკავშირებს წინადადებებს შესაბამის ილუსტრაციებთან;
  • ტექსტის მიხედვით ქმნის/აფერადებს ნახატს;
  • ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას მარტივი საკითხავი ამოცანის გადასაჭრელად (მაგ., უპასუხე შეკითხვებს, შემოხაზე სწორი ვარიანტი...).

resources