ქ.მ.I.8. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • არავერბალური საშუალებებით რეაგირებს კონკრეტულ საკლასო სიტუაციასთან დაკავშირებულ კითხვებზე (მაგ., მიმიკა/ჟესტიკულაციით გამოხატავს თანხმობას/უარს; მოწონება/არ მოწონებას; აჩვენებს, რა უნდა; მიუთითებს, ვისია საგანი და სხვა);
  • პასუხობს კითხვებს ან გამოხატავს თხოვნას კონკრეტულ საკლასო სიტუაციასთან დაკავშირებით (დაამთავრე? _ დიახ/არა; რა გინდა? _ კალამი/საშლელი; არ მაქვს; ინდა  და სხვა);
  • თითო სიტყვით პასუხობს მარტივ კითხვებს მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე ან რეაგირებს არავერბალური საშუალებებით (მაგ., ვინ არის და რა ჰქვია, რამდენი წლისაა, ვის რა აქვს/ჰყავს, ვინ რას აკეთებს, ვის რა უყვარს/რა უნდა, როგორი ამინდია, რა ფერისაა ესა თუ ის საგანი და სხვა).

resources