ქ.მ. XII.2. (EN)

Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია მისთვის საინტერესო თემაზე კომპლექსური შინაარსის სხვადასხვა ტიპის ტექსტის მოსმენა და გაგება

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციას (თემას, საკითხებს, თანამოსაუბრეებს);
  • იგებს ტექსტის ძირითად შინაარსს;
  • გამოყოფს მთავარ საკითხთან დაკავშირებულ კონკრეტულ დეტალებს;
  • ამოიცნობს მონაწილეთა მიერ გამოთქმულ თვალსაზრისებს და ალაგებს მათ მსგავსება-განსხვავების მიხედვით;
  • გამოყოფს თავის პირად მოთხოვნილებასთან დაკავშირებულ საჭირო ინფორმაციას;
  • ამოიცნობს წამყვანის/მონაწილეების განწყობილებებსა და ემოციებს;
  • არსებულ ცოდნასა და გამოცდილებას აკავშირებს ახალთან (მოსმენილთან, ნანახთან). 

resources