ქ.მ. XII.19. (EN)

Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია მისთვის საინტერესო თემებზე/საკითხებზე წინასწარი მომზადების გარეშე გაბმულად საუბარი.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ყურადღებას ამახვილებს არსებით მომენტებსა და მნიშვნელოვან დეტალებზე;
  • დაწვრილებით აღწერს საკუთარ გამოცდილებას, ან მასთან დაკავშირებულ რეაქციებსა და განცდებს;
  • დაწვრილებით აღწერს მოულოდნელ შემთხვევებსა და მათთან დაკავშირებულ რეაქციებსა და განცდებს;
  • აღწერს საკუთარ ოცნებებს, იმედებს, მისწრაფებებს;
  • აკეთებს კონკრეტულ არჩევანს და განმარტავს მის პოზიტიურ მხარეებს;
  • სხვადასხვა მხრიდან წარმოაჩენს საკუთარი გადაწყვეტილების სისწორეს;
  • იძლევა საკუთარი გეგმებისა და მოქმედებების განმარტებებს.

resources