ქ.მ. XII.18. (EN)

Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში წინასწარი მომზადების გარეშე მონაწილეობის მიღება. 

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სთავაზობს გამოსავალს შექმნილი მდგომარეობიდან (მაგ., კარგი იქნებოდა, ეს რომ გაეკეთებინა);
  • მკაფიოდ ხსნის, რატომ ვერ შეასრულებს თხოვნას, კონკრეტულ დავალებას (მაგ., რატომ არის ისთვის ეს ძნელი, მიუღებელი და ა.შ.);
  • ხსნის წამოჭრილი პრობლემის არსს;
  • მოითხოვს საკუთარი პრეტენზიების, პირობების შესრულებას და ასახელებს სათანადო მოტივს;
  • დეტალურად განმარტავს საკუთარი ქცევის მოტივს;
  • ადეკვატურად და მკაფიოდ პასუხობს კითხვებზე.

resources