ქ.მ. XII.14. (EN)

Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი არამხატვრული ტექსტის სტრუქტურა, აგრეთვე გამოიყენოს შესაბამისი ენობრივი საშუალებები.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

 • მიზნისა და მკითხველის გათვალისწინებით ირჩევს წერილობითი ტექსტის დიზაინს (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის მიმართება, შრიფტის ზომა და სახესხვაობა, ტექსტის აბზაცებად/სვეტებად დაყოფა, ნაწილების დასათაურება და სხვა) და სათანადოდ აფორმებს სხვადასხვა სახის მიზნობრივ ტექსტს;
 • განსხვავებული თვალსაზრისების წარმოსაჩენად შეარჩევს სპეციფიკურ ლექსიკას (მაგ., სათანადო დარგის პროფესიულ ტერმინოლოგიას, სიტყვათშეხამებებს, ფრაზებს, ენობრივ ფორმულებს და სხვა);
  • იცავს მასალის დამოწმების წესებს: ციტირება, პერიფრაზირება (ციტატას სვამს ბრჭყალებში, მიუთითებს ავტორს, თხზულებას, გამოცემის წელს, გვერდს);
  • სათანადოდ იყენებს ირიბი ნათქვამის გამომხატველ ფორმებს;
  • ტექსტის შექმნისას მართებულად იყენებს აღწერითი და მსჯელობითი ხასიათის ტექსტისათვის დამახასიათებელ სინტაქსურ კონსტრუქციებს; ზმნა-შემასმენლის დრო-კილოთა ფორმებს; ჩართულ სიტყვებსა და გამონათქვამებს და სხვა;
  • გადაჰყავს I პირში მონათხრობი III პირში;
  • იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.

resources