ქ.მ. XII.13. (EN)

Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო ან სამეცნიერო მასალის დამუშავების მიზნით ტექსტის დაწერა.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

ა) შეუძლია კონსპექტის შედგენა.

 • დაკონსპექტებამდე ყურადღებით გადაიკითხავს ტექსტს და წინასწარ შეადგენს სათანადო გეგმას;
 • ამზადებს სქემატურ ჩანაწერს;
 • ამ ჩანაწერზე დაყრდნობით საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს ინფორმაციას/ტექსტის შინაარსს; 
 • გამოკვეთს ტექსტის თემას (ანუ რის შესახებაა ტექსტში საუბარი);
 • გამოკვეთს მთავარ საკითხს არამთავარი საკითხებისაგან;
 • თითოეულ საკითხს ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად;
 • განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ინფორმაციებს გამოყოფს, მონიშნავს მარკერით (ან სხვა დამატებითი საშუალებებით);
 • უცნობ სიტყვებსა და ტერმინებს განმარტავს სათანადო ლექსიკონების გამოყენებით;
 • მიმართავს ტექსტის პერიფრაზირებას (ანუ ინფორმაციას გადმოწერს საკუთარი სიტყვებით).

 

) შეუძლია რეზიუმეს დაწერა.          

 • რეზიუმეს დაწერამდე ტექსტს ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად;
 • აზრობრივი მონაკვეთები დაჰყავს ძირითად, მთავარ აზრამდე, სათქმელამდე;
 • მიუთითებს ტექსტის ძირითად მახასიათებლებს (ავტორი, სათაური, გამოცემის წელი და სხვა);
 • აყალიბებს მთავარ თემას (ანუ რის შესახებაა ტექსტში საუბარი);
 • მარტივად და ნათლად გადმოსცემს ცალკეული მონაკვეთის ძირითად სათქმელს/აზრს;

 

დ) შეუძლია გამოკვლევის დაწერა.

 • შეარჩევს თემას/საკითხს;
 • ტექსტის ტიპის, მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს ფორმასა და სტილს;
 • ფაქტებზე, სხვადასხვა წყაროზე  დაყრდნობით განსაზღვრავს პრობლემას;
 • მკაფიოდ და თანამიმდევრულად აყალიბებს საკუთარ მოსაზრებას/პოზიციას მოცემული პრობლემის, საკითხის მიმართ;
 • მსჯელობს გამოთქმული თვალსაზრისების/პოზიციების შესახებ და აფასებს, რამდენად დამაჯერებელი და ეფექტურია არგუმენტაცია;
 • საკუთარი პოზიციის/მოსაზრების დასაბუთებისას იყენებს პირდაპირი (მაგ., არგუმენტებიდან გამომდინარე დასკვნით ამტკიცებს თეზისს ანუ დებულებას) და ირიბი (მაგ., საწინააღმდეგო დებულების მტკიცებით ასაბუთებს ძირითად დებულებას) დასაბუთების ხერხებს;
 • არგუმენტების წარმოდგენისას იმოწმებს სხვადასხვა წყაროს (მაგ., ფაქტები Iჩთორიიდან, მეცნიერებიდან, პრესა, ინტერნეტი და ა.შ.);
 • აანალიზებს და აჯამებს განსხვავებულ შეხედულებებს მოცემულ თემასთან/საკითხთან დაკავშირებით და გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა. 

resources