ქ.მ. XI.5. (EN)

Grade XI

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის არამხატვრული ტექსტის (ესე; სხვადასხვა სახის კორესპონდენცია; საშუალო სირთულის სამეცნიერო-პოპულარული ტექსტი და სხვა) გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

 • ამოიცნობს ტექსტის მიზანს (მკითხველის ინფორმირება,  შთაბეჭდილების გაზიარება, კრიტიკა, გამომხაურება და სხვა) და ადრესატს (ისთვის არის განკუთვნილი);
  •  ამოკრებს კონცეპტუალურ ინფორმაციას (გაცხრილავს თითოეულ აბზაცს დეტალების, მაგალითების, ავტორისეული შეფასებებისაგან და ამ გზით აყალიბებს თეზისებს ტექსტის თითოეული აბზაციდან);
  • ახალ ინფორმაციას აკავშირებს არსებულ ცოდნასთან და გამოცდილებასთან (მოსმენილი, ნანახი, წაკითხული);
  • მიჯნავს ერთმანეთისაგან ვარაუდსა და ფაქტს; ფაქტებს დამოკიდებულებებისაგან და  შეფასებისაგან;
  • ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილს შორის არსებულ ლოგიკურ კავშირებს და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნა;
  • ამოიცნობს და მიუთითებს, სად და როგორ მჟღავნდება ავტორის პოზიცია, შთაბეჭდილებები;
  • ამოიცნობს ტექსტში მოტანილ თვალსაზრისებს და გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას / შეფასებას მათ მიმართ;
  • წარმოადგენს ტექსტში მოცემული ინფორმაციის შესახებ საკუთარ პოზიციას / დამოკიდებულებას / შეფასებას და ასაბუთებს.

resources