ქ.მ. XI.28. (EN)

Grade XI

მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის დამუშავება მისი დამახსოვრებისა და ეფექტურად გამოყენების მიზნით.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • აღქმა-დამახსოვრების ხელშესაწყობად მიმართავს ინფორმაციის ორგანიზების სხვადასხვა ხერხს (სემანტიკური რუკა, სქემატური ჩანაწერები, ტაბულა, გრაფიკი, მონაცემთა ბაზა და სხვა);
  • სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით ახარისხებს, აჯგუფებს მოპოვებულ ინფორმაციას.

resources