ქ.მ. XI.20. (EN)

Grade XI

მოსწავლეს შეუძლია პრობლემურ საკითხზე არგუმენტირებულად მსჯელობა.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • გამოყოფს პრობლემას და ამ პრობლემასთან დაკავშირებით გამოხატავს საკუთარ პოზიციას; განმარტავს, რატომაა ესა თუ ის საკითხი პრობლემატური;
  • მიმოიხილავს სხვადასხვა თვალსაზრისს არსებული პრობლემის გარშემო და უკეთებს მოკლე კომენტარს;
  • აყალიბებს არსებული თვალსაზრისის საწინააღმდეგო დებულებას და ასაბუთებს სათანადო არგუმენტებით;
  • საუბრობს პრობლემის გამომწვევ მიზეზებზე და წარმოადგენს მისი გადაწყვეტის ალტერნატიულ გზებსა და საშუალებებს;
  • გარკვევით საუბრობს მოსალოდნელ შედეგებზე;
  • საკუთარ პოზიციას ასაბუთებს შესაბამისი არგუმენტების, განმარტებებისა და კომენტარების მოშველიებით (მაგ., მოყავს მაგალითები, ფაქტები ლიტერატურიდან, Iჩთორიიდან, პირადი გამოცდილებიდან; ეყრდნობა სტატIჩთიკურ მონაცემებს, ინტერვიუს და სხვა);
  • ცალკეულ ინფორმაციას ლოგიკურად აკავშირებს ძირითად სათქმელთან.

resources