ქ.მ. X.15. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლია წერის პროცესის ყველა ეტაპზე (მოსამზადებელი, ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება) შედეგის გასაუმჯობესებლად ეფექტური სტრატეგიების გამოყენება.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

 • საჭიროების შემთხვევაში, რესურსებში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას;
 • მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოწერს/ჩაინიშნავს ყველა იდეას, რომლებიც საწერ თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად; 
 • შეარჩევს ინფორმაციებსა და იდეებს; მოიფიქრებს, თუ როგორ დააკავშირებს მათ ერთმანეთთან, ანუ შეიმუშავებს გეგმას;
 • წერს ტექსტს გეგმაზე დაყრდნობით;
 • ნაწერის შესწორებისას ცდილობს ადრესატის ანუ პოტენციური მკითხველის თვალთახედვით შეაფასოს,  რამდენად ეფექტურად აისახა ნაწერში საკომუნიკაციო მიზანი;
 • ცდილობს შეასწოროს შინაარსობრივი ხარვეზები, რამაც შეიძლება მკითხველს პრობლემები შეუქმნას და გარკვეულწილად შეაფერხოს კომუნიკაცია - ამატებს ან ამოიღებს სიტყვას, წინადადებას, ტექსტის ერთ მონაკვეთს, ცვლის სტრუქტურას, აუმჯობესებს დიზაინს;
 • ასწორებს გრამატიკულ და ორთოგრაფიულ შეცდომებს; ამისათვის იყენებს სასწავლო რესურსებს;
 • აკითხებს თანაკლასელს და მისი შენიშვნების გათვალისწინებით აუმჯობესებს ნაწერს;
 • ნაწერს გადაათეთრებს;
  • იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია ტექსტის შედგენისას; ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას; გამოაქვს დასკვნები;

resources