ქ.მ. X.11. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა არამხატვრული (საინფორმაციო, შემეცნებითი, ესე და სხვა) ტექსტის დაწერა. 

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს ტექსტის სტილსა და ფორმას;
  • განსაზღვრავს პრობლემას, გამოკვეთს საკითხის/თემის აქტუალურობას;
  • ეთანხმება ან უარყოფს არსებულ მოსაზრებებს სათანადო მხარდამჭერი ან უარმყოფელი არგუმენტების მოშველიებით;
  • მკაფიოდ და თანამიმდევრულად აყალიბებს საკუთარ პოზიციას  პრობლემის მიმართ;
  • საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად მოჰყავს სათანადო არგუმენტები (მაგ., ფაქტები პირადი ან სხვისი გამოცდილებიდან, სტატIჩთიკური წყაროებიდან...);
  • ტექსტის შესადგენად ინტეგრირებულად იყენებს სხვა დისციპლინებში შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს.
  • სათანადოდ აფორმებს პირდაპირ და ირიბ ნათქვამს.

resources