ქ.მ. X.10. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლია ინტერკულტურული თვალსაზრისით ტექსტის გაანალიზება.  

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს ტექსტში ასახულ სოციოკულტურულ გარემოს და ავლებს პარალელს მშობლიურ სოციოკულტურულ გარემოსთან (მაგ., აღმსარებლობა, ცხოვრების წესი, Iჩთორიული ეპოქის თავისებურებები და სხვა);
  • აანალიზებს პერსონაჟის დამოკიდებულებას კონკრეტული სოციოკულტურული ფასეულობების მიმართ და ავლებს პარალელს საკუთარ გარემოსთან (მაგ., მისი დამოკიდებულება, შეხედულება სხვა სოციოკულტურული ფასეულობების მქონე თანაკლასელის, მეზობლის და სხვათა წეს-ჩვეულებაზე, ტრადიციაზე);
  • კულტურულ თავისებურებებზე საუბრისას კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებებს/დამოკიდებულებას/პოზიციას;
  • განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს მოცემულ გარემოში;
  • ამოიცნობს მყარი იდიომატური გამოთქმების მნიშვნელობას კონტექსტის მიხედვით და პოულობს მათ შესატყვისს მშობლიურ ენაში;
  • სიმულაციური სიტუაციების გათამაშებისას იცავს სხვა სოციოკულტურული გარემოსათვის დამახასიათებელ ნორმებს;

resources