ქ.მ. VII.14. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია ისეთი ტექსტების შექმნა, რომლებშიც ავლენს პიროვნულ და შემოქმედებით დამოკიდებულებას.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ქმნის მოცემული ნაწარმოების ფინალისაგან განსხვავებულ საკუთარ ვერსიას; 
  • წერს თხრობითი ხასიათის მცირე ზომის ტექსტს (მაგ., რეალურ ან გამოგონილ ამბავს მისთვის საინტერესო თემაზე);
  • გამოხატავს გრძნობებს, განწყობილებებს, ემოციებს;
  • თანამიმდევრულად გადმოსცემს მოვლენებს.

resources