ქ.მ. VII. 24. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად გამომუშავებული აქვს სტრატეგიული უნარები. 

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
  • მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
  • თანხმდება განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
  • ადარებს სხვადასხვა, მათ შორის მშობლიური ენის შესწავლისას მიღებულ გამოცდილებას ერთმანეთთან; განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლების პროცესში;
  • აანალიზებს შეცდომების, ხარვეზების მიზეზებს;
  • მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი ან მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ასწორებენ);
  • შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
  • აანალიზებს წარმატების თუ წარუმატებლობის მიზეზებს  შემდგომში მათი გათვალისწინების მიზნით;

resources