ქ.მ. V.20. (EN)

Grade V

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მეტყველებისათვის აუცილებელიუნარ-ჩვევები.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ზეპირად კითხულობს ლექსებს;
  • ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებს;
  • მონაწილეობს საკლასო სპექტაკლებში;
  • ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციებს, რიტმებს;
  • ქართულ ენაზე მიმართავს მასწავლებელს, კლასელებს სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ მარტივ პრობლემებთან დაკავშირებით.

resources