ქ.მ. IX.16. (EN)

Grade IX

მოსწავლეს შეუძლია წერის ეფექტური სტრატეგიების გამოყენება  წერის პროცესის ყველა ეტაპზე (მოსამზადებელი, ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება) შედეგის გასაუმჯობესებლად.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • მოიძიებს და თავს უყრის აუცილებელ სასწავლო რესურსებს (ლექსიკონი, ნიმუში, გრამატიკული ცნობარი და სხვა);
  • საჭიროების შემთხვევაში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას;
  • ადგენს შესასრულებელი სამუშაოს გეგმას;
  • მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოწერს ყველა იდეას, რომლებიც საწერ თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად;
  • შეარჩევს ინფორმაციებსა და იდეებს, გადაარჩევს და გადაახარისხებს; მოიფიქრებს, როგორ დააკავშიროს ისინი ერთმანეთთან;
  • მოიძიებს შესაბამის ილუსტრაციებს;
  • საკომუნიკაციო მიზნიდან გამომდინარე, შეარჩევს სათანადო ენობრივ მასალას (ლექსიკური ერთეულები, კლიშეები, გრამატიკული ფორმები და სხვა);
  • წერს შავ ვარიანტს;
  • გადაიკითხავს შავ ვარიანტს, სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს და ასწორებს ენობრივ შეცდომებს;
  • ათეთრებს ნაწერს.

resources