ქ.მ. IX.1. (EN)

Grade IX

მოსწავლეს შეუძლია აქტუალურ და მისთვის საინტერესო საკითხზე / თემაზე არსებული დისკუსიის მოსმენა და გაგება.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს დისკუსიის თემას;
  • იგებს ძირითად დებულებებს;
  • ამოიცნობს სადისკუსიო საკითხთან  დაკავშირებით მონაწილეთა მიერ გამოთქმულ თვალსაზრისებს/შეხედულებებს;
  • აჯგუფებს მოსაზრებებს გარკვეული პრინციპით (რამდენი განსხვავებული მოსაზრება გამოითქვა; ვინ იზიარებს ამა თუ იმ თვალსაზრისს);
  • ამოიცნობს არგუმენტებს და შესაბამის  მაგალითებს;
  • არგუმენტებს აკავშირებს დებულებებთან;
  • ამოიცნობს მოხმობილ  ფაქტობრივ  მონაცემებს;
  • გამოაქვს დასკვნა მთლიანი ტექსტის გააზრების საფუძველზე.

resources