ქ.მ. IX. 8. (EN)

Grade IX

მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ტექსტის გაანალიზება სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების მიხედვით.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

 • ამოიცნობს სიტყვებსა და ფრაზებს, რომლებიც ქმნის განწყობას ნაწარმოებში;
 • ახასიათებს ტექსტს მეტყველების პროცესში მონაწილე პირების რაოდენობის მიხედვით (მონოლოგი, დიალოგი);
 • აღნიშნავს, რომელი პირია (I თუ III) ტექსტში ავტორი და რა თავისებურებას ანიჭებს ეს ტექსტს;
 • ატარებს ექსპერიმენტს, გადაჰყავს I პირში მონათხრობი III პირში ან პირიქით და აღწერს მიღებულ ეფექტს;
 • კონკრეტულ ენობრივ ნიშნებზე დაყრდნობით მიუთითებს, გვხვდება თუ არა ტექსტში ავტორისეული მეტყველება და მოვლენების ავტორისეული შეფასება;
  • სათანადო კონსტრუქციებზე დაყრდნობით განსაზღვრავს მომავალში შესასრულებელი მოქმედებისადმი დამოკიდებულებას (მაგ., ფაქტის გამოხატვა: ... რომ (თუ)  ვიქნები, + მყოფადი; სურვილის/ვარაუდის გამოხატვა: ... რომ ვიყო, + ხოლმეობითი);
  • სათანადოდ იგებს და განმარტავს კომპოზიტთა შედგენილობასა და მნიშვნელობას;
  • I თურმეობითზე დაყრდნობით ამოიცნობს წარსულში შესრულებული მოქმედებისადმი დამოკიდებულებას (მაგ., უნახავი მოქმედების გამოხატვა / შესრულებული მოქმედების შედეგი: წასულა, უთქვამს, უტირია და სხვა);
  • II თურმეობითზე დაყრდნობით ამოიცნობს წარსულში შესასრულებელ მოქმედებას (უნდოდა, გაეკეთებინა / გადაწყვიტა, წასულიყო...);
  • ამოიცნობს და კონტექსტის მიხედვით განმარტავს სათანადო ლექსიკას (სიტყვის პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობები, მნიშვნელობის გაფართოება-დავიწროება, კონტექსტური მნიშვნელობა).

resources