ქ.მ. IX. 6. (EN)

Grade IX

მოსწავლეს შეუძლია არამხატვრული ტექსტის სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების მიხედვით გაანალიზება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • აფასებს, რამდენად უწყობს ხელს ტექსტის დიზაინი ტექსტის შინაარსის აღქმას  (ილუსტრაციისა და ტექსტის მიმართება, შრიფტის ზომა და სახესხვაობა, ტექტის აბზაცებად/სვეტებად დაყოფა, ნაწილების დასათაურება და სხვა);
  • ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობა, აღწერა, მსჯელობა) და განმარტავს მათ დანიშნულებას;
  • ამოიცნობს და განმარტავს მსჯელობითი ტექსტის მახასიათებლებს (მაგ., მიზეზ-შედეგობრივი კონსტრუქციები, კითხვები, ავტორისეული შეფასება);
  • ამოიცნობს და განმარტავს პირდაპირი ნათქვამის ფუნქციას (მაგ., პირდაპირი ნათქვამი, როგორც ინფორმაციის პირველწყარო და სხვა); 

resources