ქ.მ. III.4. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული ტექსტის (ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა, ამბავი), ლექსის მოსმენა და გაგება.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ასახელებს პერსონაჟებს, ამოიცნობს მათ ემოციებს, შეგრძნებებს და მიმიკა _ ჟესტიკულაციით განასახიერებს (მაგ., ეშინია, უხარია, სცივა);
  • ამოიცნობს მოქმედებებს, მოვლენებს და მიუთითებს სათანადო სურათზე ან  განასახიერებს;
  • ამოიცნობს პერსონაჟების მოქმედებებს (ანუ ვინ რას აკეთებს);
  • ამოიცნობს მოქმედებათა ადგილს (მაგ., ქალაქში, მაღაზიაში, სახლში...);
  • ამოიცნობს პერსონაჟების დამახასიათებელ ნიშან-თვისებებს  და მიუთითებს სათანადო სურათზე ან განასახიერებს;
  • მოვლენათა თანამიმდევრულობის მიხედვით განალაგებს/დანომრავს სურათებს;
  • მასწავლებლის თხრობის კვალდაკვალ ახორციელებს ამბის ინსცენირებას.

resources