ქ.მ. III. 20. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., კულინარული რეცეპტის/ნაკეთობის შექმნა და სხვა) განხორციელების ხელშესაწყობად  მიმართოს ხვადასხვა სტრატეგიას.     

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • გუნდის წევრებთან და მასწავლებელთან ერთად გეგმავს პროექტის განხორციელების ეტაპებს და ადგენს შესრულების ვადებს;
  • ასრულებს მასწავლებლის მიერ მინიჭებულ ფუნქციას;
  • მასწავლებლის, მშობლის და ა.შ. დახმარებით მოიძიებს სათანადო რესურსებს;
  • გუნდის წევრებთან ერთად მასწავლებლის დახმარებით შეარჩევს და დაამუშავებს მოძიებულ მასალას;
  • მასწავლებლის დახმარებით აუმჯობესებს და ასრულებს პროექტს.

resources