ქ.მ. I.18. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი ამოცანების დასაძლევად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

Directions:გრამატიკა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • მასწავლებლის დახმარებით იყენებს და ქმნის  თვალსაჩინოებას (ბარათი, ლოტო, ნახატი, პლაკატი);
  • ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი, ცუდად ვიცი, არ ვიცი.

resources