ქ.მ. I.17. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია ზოგიერთი გრამატიკული ფორმის დამახსოვრება.   

Directions:გრამატიკა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • იყენებს სახელობით ბრუნვას ნასწავლ ზმნებთან  (ბიჭი/გოგო მიდის, მღერის...; აქვს ბურთი/ჩანთა...; უყვარს შოკოლადი...);
  • იყენებს მიცემით ბრუნვას ნასწავლ ზმნებთან (ბიჭს/გოგოს აქვს; ჭამს ნაყინს...);
  •  იყენებს არის//-ა ზმნას შედგენილი შემასმენლის ფუნქციით (ის არის ბიჭი // ის ბიჭია).

resources