ქ.მ. I.16. (EN)

Grade I

მოსწავლე  ამოიცნობს და ცდილობს გამოიყენოს ზოგიერთი  გრამატიკული ფორმა.

Directions:გრამატიკა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • განარჩევს სამივე პირის ნაცვალსახელს მხოლობით რიცხვში;
  • ამოიცნობს და იყენებს I პირის კუთვნილებით ნაცვალსახელს მხოლობით რიცხვში;
  • ამოიცნობს და იყენებს ნათესაობითს კუთვნილებითობის გამოსახატავად (გიორგის ჩანთა);
  • ამოიცნობს და იყენებს ზე/ში თანდებულებს ადგილმდებარეობის გამოსახატავად.
  • განარჩევს და იყენებს მაქვს/მყავს ფორმებს.

resources