ქიმ.X.7. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერებათა თვისებები დაუკავშიროს ატომის  ელექტრონულ აღნაგობას და ქიმიური ბმის ხასიათს

Directions:ქიმიური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Chemistry

indicators

  • აღწერს სხვადასხვა ტიპის ბმების წარმოქმნის მექანიზმებს; განასხვავებს იონურ, კოვალენტურ და მეტალურ ბმებს. ასახელებს მაგალითებს;
  • აკავშირებს მეტალების თვისებებს მეტალური ბმის ბუნებასთან;
  • ახასიათებს  წყალბადურ ბმას და აკავშირებს მასთან სხვადასხვა  ნივთიერების ფიზიკურ თვისებებს. ადარებს წყალბადურ ბმას კოვალენტურ და იონურ ბმებს.

resources