ქიმ.X.12. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლია ქიმიური ელემენტების  და მათი  ნაერთების დახასიათება, მათი მნიშვნელობის შესახებ მსჯელობა

Directions:ქიმიური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Chemistry

indicators

  • ახასიათებს ელემენტებსა და მათ მნიშვნელოვან ნაერთებს;
  • მსჯელობს    ელემენტების ალოტროპიულ ფორმებზე;
  • აკავშირებს ელემენტების ფიზიკურ და მნიშვნელოვან ქიმიურ თვისებებს  მათ გამოყენებასთან;
  • იცნობს ელემენტების და მათი მნიშვნელოვანი ნაერთების მიღების ძირითად მეთოდებს;
  • მსჯელობს ქიმიური ელემენტების  როლსა და გამოყენებაზე ყოფა-ცხოვრებასა და წარმოებაში;
  • განაზოგადებს ელემენტების თვისებებს ერთი ჯგუფის ელემენტებისათვის;
  • გეგმავს და  ატარებს ცდებს ხისტ და რბილ წყალში საპნის აქაფების პროცესის შესასწავლად. გამოიტანს სათანადო დასკვნას;
  • გეგმავს და ატარებს ცდებს ქიმიური ნაერთების და ნარევების შედგენილობის  თვისებრივი ანალიზისთვის;
  • გეგმავს და ატარებს ცდებს მეტალთა აქტიურობის შესადარებლად. მიღებული შედეგების სისწორეს ამოწმებს მეტალთა ელექტროქიმიური ძაბვის რიგის მიხედვით.

resources