ქიმ.X.10. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ელექტროლიზის მოვლენა და მისი  როლი ტექნიკასა და მრეწველობაში

Directions:ქიმიური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Chemistry

indicators

  • აკავშირებს ელექტროქიმიურ პროცესებს მეტალთა აქტიურობის რიგსა და ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებთან;
  • ადგენს წყლის, მარილების ნალღობებისა და წყალხსნარების ელექტროლიზის პროცესში ელექტროდებზე იონური განმუხტვისას მიმდინარე რეაქციების სქემებს;
  •   ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ტიპის ელექტროქიმიურ  ელემენტებს;
  • აანალიზებს და აფასებს ქიმიურ მრეწველობასა და ტექნიკაში ელექტროლიზური პროცესების მნიშვნელობას;
  • ასრულებს ელექტროლიზის პროცესთან დაკავშირებულ რაოდენობრივ გამოთვლებს.

resources