ქიმ. XI/XII.8. (EN)

Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია სოფლის მეურნეობაში ქიმიის როლის შესწავლა.

Directions:ქიმიური მოვლენები
Subject group:Elective Courses
Subject:Chemical Technologies

indicators

  • აკავშირებს ნიადაგის ქიმიურ შედგენილობასთან და  pH-ს მნიშვნელობასთან  კულტურული მცენარეების  ზრდა- განვითარებასა და  მოსავლიანობას;
  • აღწერს სასუქების მოქმედების დადებით და უარყოფით მხარეებს;
  • მოიძიებს ინფორმაციას პესტიციდებისა და სასუქების არასწორად გამოყენებით გამოწვეულ ეკოლოგიურ პრობლემებზე, აყალიბებს თავის მოსაზრებას ამ პრობლემების  გადაჭრის გზების შესახებ;
  • აღწერს სხვადასხვა ნივთიერების ცირკულაციას ნიადაგში და მათ როლს ამა თუ იმ კულტურული მცენარისთვის;
  • ატარებს მარტივ ცდებს და იკვლევს ნიადაგის ნიმუშების pH-ს, აანალიზებს შედეგებს. მსჯელობს ნიადაგის pH-ის რეგულირების გზებზე.

resources