ქიმ. XI/XII.7. (EN)

Grade XI , Grade XII

.მოსწავლეს შეუძლია  მეტალებისა და მათი შენადნობების  მნიშვნელობის შეფასება.

Directions:ქიმიური მოვლენები
Subject group:Elective Courses
Subject:Chemical Technologies

indicators

  • მსჯელობს  თუჯისა და ფოლადის შედგენილობასა და მნიშვნელობაზე. გამოიტანს სათანადო დასკვნებს;
  • იკვლევს მეტალთა კოროზიის შესაძლო შედეგებს ყოველდღიურობასა და წარმოებაში. წარმოადგენს  უარყოფითი  შედეგების თავიდან აცილების საკუთარ ვერსიებს;
  • მსჯელობს მეტალთა შენადნობების სპეციფიკურ თვისებებსა და როლზე ახალი მასალების  მისაღებად.  მოიპოვებს ინფორმაციას  ამ  მასალების    გამოყენების  შესახებ;
  • აანალიზებს  მეტალების მეორადი გამოყენების ეკონომიკურ მნიშვნელობას. გამოიტანს სათანადო დასკვნას.  

resources