ქიმ. XI/XII.6. (EN)

Grade XI , Grade XII

.მოსწავლეს შეუძლია ყოფა-ცხოვრებასა და მრეწველობაში პოლიმერების მნიშვნელობის განიხილვა, ბიოპოლიმერების დახასიათება.

Directions:ქიმიური მოვლენები
Subject group:Elective Courses
Subject:Chemical Technologies

indicators

  • ასახელებს ყოფა-ცხოვრებაში პოლიმერების (მაგ., პოლიეთილენის, პოლისტიროლის, კაუჩუკის და სხვ.) გამოყენების მაგალითებს;
  • აკავშირებს  პოლიმერების თვისებებს მათ გამოყენებასთან ინფორმაციის გადაცემისა და შენახვის საქმეში;
  • მსჯელობს პოლიეთილენის თვისებებზე, რომლებიც დაკავშირებულია გარემოს დაცვის პრობლემებთან;
  • შეისწავლის მისთვის საინტერესო ბიოპოლიმერების (პოლისაქარიდების, ცილების) თვისებებს და  როლს ორგანიზმის (ადამიანის)  ცხოველქმედებაში.

resources