ქართ. VI. 11. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის ტექსტების ენობრივ თავისებურებებზე დაკვირვება და მსჯელობა

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • ამო­იც­ნობს ხა­ტო­ვან გამო­ნათ­ქვა­მებს და მიზანმიმართულად იყე­ნებს მათ;
  • თავისუფლად ჩაანაცვლებს უცნობ სიტყვებსა და ფრაზებს სინონიმური განმარტებებით;
  • ამო­იც­ნობს სხვა­დას­ხვა მო­და­ლო­ბის (სურ­ვი­ლის, შე­საძ­ლებ­ლო­ბის) გამო­მხატ­ველ სიტყვებს;
  • ერკვევა ზმნის ძირითადი კატეგორიების (პირის, რიცხვის, პირიანობის, დროის, კილოს) არსში და საჭიროებისამებრ იყენებს მათ: სწორად განსაზღვრავს სახელთა ბრუნვის ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით (აშენებს ის მას, ააშენა მან ის, აუშენებია მას ის...);
  • ამო­იც­ნობს და განარ­ჩევს არ­სე­ბით, ზედსართავ, რიცხვით სა­ხე­ლებს; ამო­იც­ნობს ზედ­სარ­თავ სა­ხე­ლებს, მათს ფუნქციას; მი­უ­თი­თებს ზმნი­ზე­დე­ბის როლზე ზმნუ­რი ში­ნა­არ­სის გამო­ხატ­ვა­ში;
  • მო­ი­ძი­ებს სხვა­თა სი­ტყვას (-მეთქი; -თქო; -ო) და განარ­ჩევს მი­სი გამო­ყე­ნე­ბის მიზანშეწონილობასა და მართებულობას;
  • განარ­ჩევს ზმნის­წი­ნით გამო­ხა­ტულ ძი­რი­თად მნიშ­ვნე­ლო­ბებს;
  • მიუთითებს წი­ნა­და­დე­ბის ძი­რი­თად წევრებსა და ძი­რი­თად შე­სი­ტყვე­ბებზე.

resources