ქართ. V. 8. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ტექსტების წაკითხვა და ადეკვატურად გაგება-გაანალიზება

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

 • გააზრებულად აკავშირებს სათაურს ტექსტთან;
 • განარჩევს მთავარ და მეორეხარისხოვან პერსონაჟებს;
 • ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, როდის, რამდენი, რამდენჯერ, როგორი, რითი და სხვ.);
 • განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და აფასებს მათს საქციელს;
 • ახასიათებს პერსონაჟებს როგორც ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ისე შინაარსის გააზრების საფუძველზე;
 • ყოფს ტექსტს შინაარსობრივ ნაწილებად;
 • გამოაქვს დასკვნა პერსონაჟებს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;
 • გამოყოფს ნაწარმოებში სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისს, შუა ნაწილს, დასასრულს);
 • საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს ტექსტის შინაარსს;
 • იმახსოვრებს და საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს არსებით ინფორმაციას ტექსტის ცალკეული მონაკვეთიდან;
 • განავრცობს შეკუმშულად, მოკლედ გადმოცემულ ამბავს;
 • განსაზღვრავს, რა იცის / რა არ იცის ცალკეულმა პერსონაჟმა;
 • ამოიცნობს და განმარტავს ლიტერატურულ და ხალხურ ზღაპარს შორის მსგავსება-განსხვავებას.

resources