ქართ. V. 3. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია ენობრივ-გრამატიკული ფორმების  აღქმა და მართებულად გამოყენება შესაბამის სამეტყველო სიტუაციებში

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • მართებულად შეარჩევს ბრუნვის ფორმებს კონტექსტური მნიშვნელობების გამოსახატავად;
  • ამოიცნობს და შესაბამის კონტექსტებში მართებულად იყენებს ზმნის დრო-კილოთა სათანადო ფორმებს (მაგ., გააკეთა - აკეთებდა - გაუკეთებია და სხვ.);
  • სწორად იყენებს არაწესიერი წარმოების (ქონა-ყოლისა და გრძნობა-აღქმის) ზმნათა ფორმებს;
  • საუბრის თემის, ადრესატისა და მიზნის მიხედვით ირჩევს შესაბამის სტილს. 

resources

Activities