ქართ. IV. 12. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია შესწავლილი ტექსტის შინაარსის დაწერა; ავლენს თვითგამოხატვის სურვილს

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • იცავს შინაარსობრივ თანამიმდევრობას;
  • ნაწარმოების შინაარსის გადმოცემისას შემოქმედებითად იყენებს ავტორისეულ ლექსიკასა და მხატვრულ სახეებს;
  • გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას პერსონაჟის მიმართ სხვადასხვა ფორმით (მაგ., მოკლე დახასიათების, გმირის საქციელზე გაკეთებული კომენტარის სახით და ა.შ.);

ქმნის ნაწარმოების განსხვავებული დასასრულის წერილობით ვერსიას.

resources

Activities