ქართ. I. 3. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია მართლმეტყველების ელემენტარული წესების დაცვა.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • მკაფიოდ გამოთქვამს ბგერებს სიტყვაში;
  • პაუზით გამოყოფს სიტყვებს ერთმანეთისგან;
  • იყენებს საკავშირებელ სიტყვებს (და, რომ, მაგრამ...);
  • წინადადების დასრულებას გამოხატავს პაუზით და შესაბამისი ინტონაციით;
  • თავს არიდებს პარაზიტი ჩანართების („ესე იგი“, „დიახ“, „მნა-მნა“...) გამოყენებას სამეტყველო პაუზების დროს. 

resources