ქართ. I. 14. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი წინადადებების შედგენა ნაცნობ თემებზე.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • წერის პროცესში სათანადოდ იყენებს საგნების, მათი თვისებებისა და მოქმედების გამომხატველ სიტყვებს;
  • მასწავლებლის მიერ მოცემული სიტყვების მიხედვით აგებს მარტივ წინადადებას;
  • სიტყვების დასაკავშირებლად მართებულად იყენებს კავშირებს (და, მაგრამ...);
  • წერილობით პასუხობს მარტივ კითხვებს;
  • სათანადოდ იყენებს სასვენ ნიშნებს წინადადების ბოლოს.

resources

Activities