ქ. მ.VII.6. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ადაპტირებული მხატვრული ტექსტის (მოთხრობა, იგავ-არაკი) გაგება და გაანალიზება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სათაურს გააზრებულად აკავშირებს ტექსტთან;
  • ამოიცნობს მთხრობელს, პერსონაჟებს;
  • ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
  • ასახელებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, რატომ, რა მიზნით და სხვა);
  • განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და აფასებს მათ საქციელს;
  • ახასიათებს პერსონაჟებს როგორც ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ისე ტექსტის გააზრების საფუძველზე;
  • ასახელებს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
  • გამოაქვს დასკვნა პერსონაჟებს შორის არსებული ურთიერთობების შესახებ;
  • ნაწარმოებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი, განვითარება, დასასრული);
  • ამოიცნობს ნაწარმოების ძირითად თემას.

resources