ქ. მ.II.23. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი ამოცანების დასაძლევად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

Directions:გრამატიკა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • თვალსაჩინო მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს მარტივ ენობრივ მექანიზმს;
  • იყენებს და ქმნის გრამატიკული მარტივი მექანიზმების ამსახველ თვალსაჩინოებას;
  • ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი, ცუდად ვიცი, არ ვიცი.

resources