მუს.III.1. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ენის ნასწავლი ელემენტების ამოცნობა და მათი გამოყენება რიტმულ-ინტონაციურ სავარჯიშოებში.  

Directions:პრაქტიკული უნარ ჩვევები
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • განასხვავებს მუსიკალური ბგერის ხანგრძლივობას გამღერების, ინსტრუმენტზე დაკვრის დროს;
  • განასხვავებს ნელ და ჩქარ შესრულებას, ხმამაღალ და ხმადაბალ ხმოვანებას მუსიკალური ფრაგმენტების მოსმენისას;
  • განასხვავებს რეგისტრებს სხვადასხვა სიმაღლეზე გაჟღერებული მუსიკალური ფრაზის მოსმენისას (მაღალი – დაბალი);
  • განასხვავებს ორ- და სამწილად მეტრს ცეკვის, მოძრაობის საშუალებით (ვალსი, პოლკა);
  • სიმღერისას, მუსიკის მოსმენისას გამოყოფს მახვილებით ტაქტის ძლიერ დროს;
  • გამოხატავს მუსიკის რიტმს ფეხის დარტყმით, ტაშით;
  • თანაკლასელებთან ერთად აჰყვება მუსიკას, \'\"უკრავს\" სხვადასხვა რიტმულ ნახაზს სათამაშო ინსტრუმენტებისა და ყოველდღიური მოხმარების საგნებისგან შემდგარ “ანსამბლში”, “ორკესტრში”.

resources

Activities