მათ. II.6. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია საგნების ან ნახატების/ფიგურების პერიოდული განლაგებების (მიმდევრობების) განვრცობა, წარმოდგენა და ერთმანეთთან შედარება

Directions:კანონზომიერებები და ალგებრა
Subject group:Mathematics
Subject:Mathematics

indicators

  • მოცემულ მიმდევრობაში ავსებს რამდენიმე გამოტოვებულ პოზიციას (მაგალითად,

 

ª

¨

  • §

ª

¨

  • §

ª

        

  • §

 

 

 

რა ფიგურები იქნება გამოტოვებულ პოზიციებზე ? ”);

  • ერთმანეთს ადარებს რამდენიმე (არაუმეტეს სამის) მიმდევრობას და ასახელებს იმ მიმდევრობებს, რომლებიც განლაგების ერთსა-და-იმავე წესს ემორჩილებიან;
  • მოცემული წესის მიხედვით წარმოადგენს მიმდევრობას მხოლოდ ერთი ატრიბუტით განსხვავებული საგნების ან ნახატების/ფიგურების საშუალებით.

resources