მათ. II.13. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ მონაცემთა ინტერპრეტაცია

Directions:მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
Subject group:Mathematics
Subject:Mathematics

indicators

  • სიტყვიერად ახასიათებს მონაცემთა სიას (რომელშიც გაერთიანებულია არაუმეტეს 10 მონაცემისა) მონაცემთა საერთო რაოდენობის, განმეორების, პოზიციის, თანმიმდევრობის მიხედვით;
  • სიტყვიერად აღწერს/განმარტავს პიქტოგრამას, რომელშიც ერთი სიმბოლო შეესაბამება ერთ მონაცემს ან მონაცემთა წყვილს;
  • სიტყვიერად აღწერს/განმარტავს  მონაცემთა უმარტივეს (ორსვეტიან ან ორსტრიქონიან) ცხრილს.

resources