კვლ.X.2. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/მონაცემების აღრიცხვა

Directions:მეცნიერული კვლევა-ძიება
Subject group:Natural Sciences
Subject:Biology

indicators

  • მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
  • იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების წესების დაცვით;
  • აწარმოებს  დაკვირვებას და/ან გაზომვებს,  იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
  • გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
  • აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა);
  • იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

resources